Celotna novica - MANA SI

Z MANO na družinsko kopanje v THERMANO LAŠKO!


Pravila sodelovanja

NAKUP ALI PLAČILO NISTA POGOJ ZA SODELOVANJE V TEJ NAGRADNI IGRI. NAKUP NE BO ZVIŠAL VAŠIH MOŽNOSTI ZA ZMAGO.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema pogoje sodelovanja in se odpoveduje vsem pravicam svoje ‘objave’ ter dovoljuje, da lahko slednjo uporabi podjetje Metro d.d.. S sodelovanjem v nagradni igri odvezujete Facebook vseh odgovornosti in se strinjate, da nagradne igre ni sponzoriral, spodbujal ali upravljal Facebook ter potrjujete, da zagotavljate informacije podjetju Metro d.d. in ne družbenemu omrežju Facebook.

Podrobnosti o organizatorju

Organizator nagradne igre je podjetje Metro d.d., Lava 8, Celje.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se bo začela 24. maja 2019 ob 12.00 uri (GMT + 3.00) in se zaključila 28. maja 2019 ob 12.00 uri (GMT + 3.00).

Upravičenost

Če imate zakonito stalno prebivališče v Sloveniji in ste stari 18 ali več v času sodelovanja v nagradni igri, ste upravičeni do sodelovanja v nagradni igri. Dovoljene so prijave oseb mlajših od 18 let, vendar bo nagrado lahko prevzel le njihov zakoniti zastopnik. Zaposleni v podjetju Metro d.d., njihovi neposredni družinski člani (partnerji, starši, stari starši, bratje in sestre, otroci in vnuki) niso upravičeni do nagrad, vendar smejo všečkati, komentirati in deliti nagradno igro. Ob podelitvi nagrade se bo moral zmagovalec primerno identificirati. Mladoletno osebo mora spremljati njen zakoniti zastopnik, ki prevzame nagrado.

Kako sodelovati in zmagati

V času nagradne igre je v komentar pod objavo potrebno zapisati odgovor. S tem, ko boste opravili vse zahtevane korake, boste sodelovali v žrebanju za nagrado. Nagradna igra je veljavna 8 dni, od 2. aprila 2019 od 12.00 ure dalje (GMT + 3.00) do 9. aprila 2019 ob 12.00 uri (GMT + 3.00).

Zmagovalec

Zmagovalca bo določil žreb. Na uradni Facebook strani MANA Slovenija bo najkasneje do 29. maja 2019, z objavo razglašen zmagovalec.

Podrobnosti o nagradi – obvestilo zmagovalcu

En(1) zmagovalec bo prejel eno (1) družinsko kopanje v Thermani Laško (2 otroka, 2 odrasla). Zmagovalec bo razglašen z objavo na Facebook strani in bo moral stopiti v stik s podjetjem Metro d.d. ter posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov, kraj, e-pošta, davčna številka in davčni urad), da ga lahko podjetje Metro d.d. kontaktira glede vseh potrebnih podrobnosti za pridobitev nagrade. Nagrada mora biti sprejeta, kot je ponujena. Nagrada ali neuporabljen del nagrade ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče izplačati v gotovini. Vsi stroški in izgube, ki lahko nastanejo po prejemu nagrade, nosi izključno zmagovalec. Zmagovalec mora z organizatorjem stopiti v stik v roku sedmih dni (7) po objavi na Facebook strani MANA Slovenija. Če organizatorju ne pošlje svojih kontaktnih podatkov v določenem roku, bo ta nadaljeval z drugim žrebanjem in izžrebal drugega zmagovalca. Če rezervni izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se šteje, da nagrade ne želi prejeti, in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena.

Podrobnosti o nagradi – Prevzem nagrade

Nagrajenec nagrado dobi po pošti.

Dodatni pogoji

Metro d.d. in njegovi predstavniki lahko izbrišejo komentarje, če jih smatrajo za nespodobne ali neprimerne, in sicer brez obvestila ali razlage Metro d.d. sam presodi, kaj smatra za neprimerno ali nespodobno za splošno javnost. Metro d.d. je izključni lastnik komentarjev in jih lahko promovira ali uporabi v promociji brez dodatnih dovoljenj ali navajanja zaslug. Podjetje Metro d.d. ni odgovorno za nedelovanje omrežja Facebook ali računalniške opreme, prenosa prijav ali za okvaro omrežja, telefona, računalnikov, strojne in programske opreme in drugih okvar ter za nepravilni prenos ali neprejem prijave na nagradno igro zaradi tehničnih težav ali prekomernega prometa v spletu ali na spletni strani. Po lastni presoji lahko diskvalificiramo vsakega posameznika, za katerega smo ugotovili, da: je posegal v postopek prijave ali delovanje nagradne igre ali spletne strani; ali je deloval na moteč način ali z namenom nadlegovanja, zlorabe ali grožnje drugi osebi. Pri uporabi robotskega, samodejnega, programiranega ali podobnega načina za sodelovanje pri nagradni igri, bo vaša udeležba neveljavna. Število podeljenih nagrad ne sme presegati števila, ki je navedeno v teh pogojih. Zmagovalec soglaša, da so lahko rezultati nagradne igre objavljeni na Facebook strani Moja MANA in organizator si pridržuje pravico, da uporabi ime in komentar zmagovalca v vseh materialih za javnost. Odločitev organizatorja je končna in kasnejša pogajanja niso mogoča. S sodelovanjem v tej nagradni igri razumete in sprejemate pogoje, da lahko podjetje Metro d.d. vaše osebne informacije uporabi za notranje trženje na način, ki se mu zdi primeren, hkrati pa varuje vašo zasebnost in zaupnost.

Odgovornost

Do meje, ki jo narekuje zakonodaja, organizator ni odgovoren za: a) nenatančen ali nepravilen prepis informacij za sodelovanje v nagradni igri; b) prijave, ki iz kakršnega koli razloga niso prejete, kar vključuje izgubljene, napačno usmerjene ali ukradene prijave ali prijave, ki so bile prejete, ampak so neberljive, nepopolne ali izpolnjene drugače, kot je navedeno v pogojih nagradne igre; c) težave ali tehnične izpade vseh vrst, kar vključuje nedelovanje telefonskega omrežja ali telefonskih linij, spletnih računalniških sistemov ali omrežij, strežnikov ali ponudnikov, računalniške strojne ali programske opreme, nepooblaščenega človekovega posega v kateri koli del te nagradne igre, elektronsko ali človeško napako, do katere je prišlo pri administraciji te nagradne igre; d) nobeno izgubo, ki jo utrpi oseba ali premoženje, kar vključuje, vendar ni omejeno na posledične (vključno z ekonomsko) izgube zaradi katerega koli dejanja ali opustitve, namerno ali malomarno s strani organizatorja ali njegovih zaposlenih v povezavi z dobavo blaga ali storitev zmagovalcu ali, kjer velja, družini ali drugim osebam, ki spremljajo zmagovalca; e) poškodbe ali škodo, povzročene osebam ali premoženju, vključno z računalnikom udeležencev ali drugih oseb, ki bi nastala zaradi sodelovanja ali prenosa katerega koli materiala iz te nagradne igre. Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo (kar brez omejitev vključuje neposredno, precejšnjo ali posledično izgubo ali izgubo dobička), stroške, škodo, osebne poškodbe ali smrt, do katerih pride ali nastanejo (če nastanejo zaradi malomarnosti ali ne) v povezavi s to nagradno igro ali prejema nagrade razen za odgovornost, ki je ni mogoče izključiti na podlagi zakonodaje (v tem primeru je odgovornost omejena na najmanjšo, ki jo dovoljuje zakonodaja). Če, iz katerega koli razloga nagradna igra ne more potekati, kot je načrtovana, kar vključuje okužbo z računalniškim virusom, napake, nepooblaščene posege, prevaro, tehnične napake ali druge vzroke, na katere organizator ne more vplivati, ki vplivajo na administracijo, varnost, poštenost, integriteto ali primerno vodenje te nagradne igre, organizator ne prevzema odgovornosti za napake, izpuste, motnje, izbrise, pomanjkljivosti, zamude delovanja ali prenose, okvare komunikacijske linije, kraje, uničenje ali nepooblaščeni dostop do prijav ali spreminjanje prijav.

Akontacija dohodnine

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju sporočiti osnovne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko in davčni urad).

Ker je višina nagrade nižja od 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@metro.si   ali na naslov Metro d. d., Lava 8, 3000 Celje.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev sodelovanja ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na www.mana.eu.

Za primere spora je pristojno sodišče v Celju.

Pravila začnejo veljati s pričetkom nagradne igre dne 24.5.2019 ob 12.00.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE
Prijava na prejemanje
e-obvestil je bila uspešna!
SLEDI NAM